Atletiek- en Wandelsportvereniging Astylos Tiel

Gedragscode

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering

dd 22 maart 2017

1. Inleiding

Astylos: een gezellige, maar ook veilige en vertrouwde vereniging

Astylos is een sportvereniging voor recreatieve en wedstrijdgerichte sporters en voor jong en oud. De vereniging is voor en van alle leden. Allemaal willen we graag genieten van onze sport of van de sportprestaties van onze jeugd.

Ook willen we dat sporten bij Astylos veilig en vertrouwd is. Het bestuur van Astylos wil dat het voor iedereen duidelijk wat gepast gedrag is en wat ongepast gedrag is en treft de nodige preventieve maatregelen om de kans op problemen te verkleinen. Uiteraard vindt het bestuur dat zij zelf gehouden is aan dezelfde gedragscode en aan behoorlijk bestuur.

Deze gedragscode is gebaseerd op normen en waarden die volgens het bestuur herkenbaar zijn in Nederland én op de regels van de Atletiekunie. De meeste regels en uitgangspunten in deze gedragscode spreken voor zich, maar soms is het handig om te kunnen refereren aan een document waarin deze regels zijn uitgelegd en vastgelegd. Daarom hebben we deze gedragscode opgesteld.

Naast het maken van afspraken over hoe we met elkaar omgaan, wil het bestuur twee zaken regelen:

 1. (Seksuele) intimidatie. Situaties zoals die in de media zijn gemeld van misdragingen tussen trainers en (jeugd-)leden willen we koste wat het kost voorkomen. Er mag geen discussie zijn over het gedrag van trainers en bestuurders. Daarom vragen we hen om een VOG. Ook vrijwilligers voor wie we denken dat dit relevant is, kunnen we vragen om een VOG.
 2. Soms kun je of durf je niet te praten over een situatie waarin je bent terechtgekomen: kinderen en hun ouders, maar ook volwassen leden, gaan ervan uit dat Astylos een veilige en vertrouwde vereniging is. Maar wat nu als je tijdens het sporten bij Astylos in een vervelende situatie terechtkomt en je weet niet met wie je hierover kunt praten en/of wat je mag of moet doen aan deze situatie? Astylos heeft daarom twee vertrouwenspersonen (1), die telefonisch en per email bereikbaar zijn. Vooral voor kinderen is het belangrijk te weten dat zij altijd bij deze persoon terecht kunnen. Daarnaast heeft de Atletiekunie ook een vertrouwenspersoon, met wie je altijd contact kunt opnemen.

Het doel van deze gedragscode

Met dit document willen we duidelijk maken hoe we binnen Astylos met elkaar omgaan, wat we als leden en ouders van elkaar mogen verwachten en hoe we omgaan met ongepast gedrag.

Het is niet eenvoudig om alle normen en waarden sluitend op te schrijven, maar indien iemand zich niet gepast gedraagt, dan blijkt er in de praktijk een publieke opinie te zijn waar veel mensen zich in kunnen vinden. Navraag en nazoeken leert dat veel verenigingen daar van uitgaan maar dat het nuttig is om richtlijnen, gedragscodes en instructies aan te reiken voor het toepassen van deze normen en waarden. Zo ook Astylos, met de volgende opmerking:

 1. Als je twijfelt of je eigen gedrag door de beugel kan, dan moet je het niet zomaar doen en ook niet zomaar laten gebeuren. Bespreek het gewoon met een ander lid, trainer, bestuurder: wij gaan ervan uit dat je er samen in de meeste gevallen wel uit zult komen.
 2. Als je twijfelt of het gedrag van een ander door de beugel kan, bespreek het dan met die persoon. Je kunt het ook melden bij een trainer of bestuurder.
 3. We stellen een vertrouwenspersoon aan. Bij deze persoon kun je terecht als je iets in vertrouwen wilt melden. Omdat je het moeilijk vindt om het in het openbaar te bespreken, of omdat je niet weet wat je moet doen. Wat de rol van onze vertrouwenspersoon is, staat verderop in dit document.

De gedragscode is er voor iedereen binnen Astylos en geldt voor iedereen binnen Astylos: voor de leden, de bestuurders, de trainers en alle andere ouders of vrijwilligers die actief of passief bij het sporten betrokken zijn. Wij verwachten van iedereen die sport of actief is binnen Astylos, dat hij of zij onze gedragscode toepast en anderen helpt of stimuleert bij het naleven daarvan.

Je kunt voor vragen of problemen altijd terecht bij je trainer, het bestuur of de vertrouwenspersoon. Het bestuur kan bij iedereen –bestuurders, trainers, vrijwilligers en leden–  afdwingen dat hij of zij zich houdt aan de gedragscode. Indien nodig treft het bestuur disciplinaire maatregelen. In het uiterste geval kan het bestuur besluiten om aangifte te doen bij de politie.

In de media lees je weleens iets over zeer ernstige situaties zoals seksuele intimidatie. We hopen dat die zich bij Astylos nooit zullen voordoen. Het bestuur zal in zo’n geval altijd de nodige maatregelen treffen. Dit kan betekenen dat het lidmaatschap van een lid wordt beëindigd en/of dat aangifte wordt gedaan. Laat het er niet bij zitten als je zo’n geval kent of zelf meemaakt, neem altijd actie, dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Geldigheid

Deze gedragscode is door de leden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2017. In het Huishoudelijk Reglement van de AWV Astylos is opgenomen dat de vereniging een gedragscode heeft en een vertrouwenspersoon heeft aangesteld (dd 22 maart 2017). Het naleven van deze gedragscode is verplicht voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Mogelijke onvolledigheid van deze gedragscode

Astylos is een vereniging die wordt bestuurd door vrijwilligers. Ook deze code is opgesteld als indicatie van hoe het bestuur en de trainers graag ziet dat de leden van de vereniging met elkaar omgaan en heeft geen juridische waarde. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een gedragsregel niet in deze code is opgenomen. Van alle leden, vrijwilligers, trainers, ouders en het bestuur wordt gevraagd om het bestuur te informeren over mogelijke verbeteringen en aanpassingen van deze gedragscode. Het bestuur kan besluiten de gedragscode aan te passen en informeert de Algemene Ledenvergadering hier over.

Strijdigheid met andere regels of afspraken

Het huishoudelijk reglement van Astylos is van toepassing. In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat de ALV een gedragscode kan vaststellen en dat de ALV een vertrouwenspersoon kan aanstellen.

 • Bij strijdigheid tussen het huishoudelijk reglement en de gedragscode, geldt het huishoudelijk reglement.
 • Bij strijdigheid tussen de statuten van Astylos en de gedragscode, gelden de statuten van Astylos.
 • Bij strijdigheid tussen deze gedragscode en de Nederlandse Wet, geldt de Nederlandse Wet.
 • Bij strijdigheid tussen deze gedragscode en de regels van de Atletiekunie, gelden in principe de regels van de Atletiekunie; het bestuur van Astylos kan hiervan afwijken.

Tuchtrecht van de Atletiekunie

Het tuchtrecht van de Atletiekunie is geldig voor alle leden, trainers, bestuurders, vrijwilligers van Astylos. De regels van het tuchtrecht zijn te vinden op www.atletiekunie.nl. De bijlage ”Tuchtrecht zoals vastgelegd door de Atletiekunie” is een kopie gemaakt op 19-2-2017 van de website.

2. Het gebruik van de sportaccommodatie van AWV Astylos

De sportaccommodatie is van ons allemaal. Het in stand houden en verbeteren van de accommodatie en de aanschaf van trainingsmateriaal kost geld, dat afkomstig is van onze leden en van de gemeente. Schade door baldadigheid, onjuist gebruik of slordigheid willen we voorkomen. Laten we er dus zuinig op zijn en zorgen dat het geheel netjes blijft. In geval van misdraging of vernieling zal het bestuur gepaste maatregelen treffen. Indien nodig doet het bestuur aangifte bij de politie. Ook kan het bestuur besluiten om het lidmaatschap van een lid te beëindigen.

Uitgangspunten bij het gebruik van de atletiekaccommodatie

 • Maak je rommel, dan ruim je dat zelf op.
 • Neem géén glas- en aardewerk mee het veld op.
 • Natuurlijk kun je met glas- en of aardewerk op het terras zitten, als je het daarna maar zelf even terugbrengt.
 • Meld eventuele beschadigingen of (mogelijk) gevaarlijke situaties bij een van de trainers, bestuursleden of je begeleider.
 • Vanuit het bestuur is een beheerder Sportterrein en Gebouwen (2) aangewezen voor het beheer van de accommodatie. In geval van discussie of twijfel kunnen de trainers hun vragen de beheerder bespreken.
 • Het gebruik van trainingsmaterialen op een andere locatie, dient vooraf te worden doorgegeven aan de beheerder.
 • Leden, trainers of bestuurders die de vergaderruimte willen gebruiken, kunnen dat vooraf aan de beheerder melden.
 • Trainers informeren de beheerder als materialen kapot zijn gegaan of versleten zijn
 • Vanuit het bestuur is een coördinator Sportzaken aangewezen (3); de coördinator is ook verantwoordelijk voor de aanschaf van nieuwe of vervangende trainingsmaterialen; trainers kunnen hun wensen met de coördinator bespreken.
 • Tijdens de training wordt geen alcohol of drugs genuttigd. Het gebruik van alcohol of drugs tijdens de training kan leiden tot een toegangsverbod van de persoon die hierop wordt betrapt.

3. Baanregels

Voor het gebruik van de baan gelden de volgende baanregels:

 • In- en uitlopen aan de buitenkant van de baan.
 • Loopoefeningen en loopscholing aan de buitenkant van de baan of op het binnenterrein.
 • Rekken en strekken op de rekplaats bij het clubgebouw of binnenterrein.
 • De looprichting tijdens de training = wedstrijdrichting: linksom.
 • De binnenbaan is voor iedereen die met een tempo bezig is. Je hoeft NIET uit te wijken voor snellere lopers.
 • Loop tijdens een tempo met maximaal 2 personen naast elkaar.
 • Bij einde van een tempo direct naar rechts uitwijken. Let op inhalers.
 • Herstelpauzes aan de buitenkant van de baan.
 • Lopers op de baan hebben voorrang. Let op: eerst kijken als je de baan oversteekt.
 • Bij onweer is iedereen verplicht baan en middenterrein te verlaten.
 • Ruim het materiaal op dat is gebruikt.

4. Gedragsregels algemeen

Algemene gedragsregels

 • Respecteer de regels van je sport.
 • Respecteer de medesporters en trainers.
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld.
 • Samen staan we voor een faire sport.

Onderstaand wordt per groep bovengenoemde algemeen gedragsregels verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

5. Gedragsregels voor de leden (loper, atleet, wandelaar)

De leden van Astylos, zowel jeugd als senioren:

 • gaan met respect om met andere sporters en trainers
 • gaan zorgvuldig om met alle materialen die gebruikt worden inclusief het veld, krachthonk en kleedkamers. Bij opzettelijk wangedrag kunnen de kosten voor herstel of vervanging worden doorberekend aan de betreffende lid
 • kloppen vuile schoenen buiten de kleedkamer/clubhuis uit en gebruiken hiervoor ook de ‘hond’
 • helpen desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer
 • melden het aan de trainer als iets kapot is gegaan
 • zijn verantwoordelijk voor hun eigen (waardevolle) spullen
 • voldoen op tijd de contributie
 • onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

6.  Gedragsregels voor de bestuurders

De bestuurders van Astylos:

 • zorgen ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport zijn voor alle sporters ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • betrekken de leden, trainers en vrijwilligers bij activiteiten van de vereniging.
 • zorgen dat het materiaal en de voorzieningen voldoen aan de veiligheidseisen.
 • zorgen ervoor dat ouders, trainers en sporters zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair sporten tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • zorgen ervoor dat de trainingen zoveel mogelijk worden gegeven door gediplomeerde en ervaren trainers die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 • zorgen er voor dat de gedragsregels, baanregels en vertrouwenspersoon bekend zijn bij de leden.

7.  Gedragsregels voor de trainers

De trainers van Astylos

 • hebben een voorbeeldfunctie voor de leden
 • zijn op de hoogte van en gehouden aan de regels van de Atletiekunie (zie met name bijlage 3 ”Tuchtrecht zoals vastgelegd door de Atletiekunie” is een kopie van de website, deze kopie is gemaakt op 19-2-2017)
 • hebben een Verklaring Omtrent Gedrag die wordt aangevraagd door Astylos; de aanvraag wordt afgerond door de trainer. Dit proces wordt gestart op 22 maart 2017, zie bijlage “Stappenplan aanvragen gratis VOG voor vrijwilligers op justis.nl
 • hebben respect voor sporters, ouders/verzorgers, bestuurders en beheerder
 • zijn op tijd aanwezig voor trainingen
 • zijn verantwoordelijk voor het goed gebruik van het trainingsmateriaal
 • behandelen elke deelnemer aan de training gelijk, zowel buiten als op het veld en geven alle leden evenveel aandacht
 • zijn niet onder invloed van en maken geen gebruik van alcohol, tabak of drugs tijdens de training
 • maken zo min mogelijk gebruik van hun mobiele telefoons tijdens de training
 • laten na de training of wedstrijd het veld netjes achter en bergen de gebruikte (trainings)materialen op
 • nemen deel aan de trainersbijeenkomsten en eventuele andere overleg-en scholingsvormen die de vereniging voor de trainers organiseert
 • rapporteren wangedrag of andere problemen van leden aan de coördinator Sportzaken. Indien het een jeugdspeler betreft, worden de ouders/verzorgers ook ingelicht.
 • spreken overtreders van de gedragscode aan op hun gedrag, nemen contact op met de coördinator Sportzaken
 • zorgen ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor het niveau van de sporters.
 • stimuleren de sporters op een positieve manier.

8. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van onze jeugdleden

De ouders van de jeugdleden van Astylos:

 • tonen belangstelling voor hun kind(eren), zijn goed supporters en geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld
 • houden zich afzijdig van de vaste begeleiding van de groep
 • moedigen de sporters positief aan
 • zorgen dat hun kinderen op tijd aanwezig zijn voor de trainingen
 • voldoen op tijd de contributie
 • zorgen voor adequate kleding en schoeisel
 • informeren de trainer(s) tijdig over bijzonderheden van hun kind, met name betreffende de gezondheid of het gedrag, indien deze bijzonderheden van invloed zijn op veiligheid, gezondheid of welzijn tijdens een wedstrijd en/of training, van het kind zelf, of op die van andere kinderen
 • spreken overtreders van de gedragscode aan op hun gedrag, nemen contact op met de trainer of met de coördinator Sportzaken
 • ondersteunen alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 • erkennen de waarde en het belang van trainers en vrijwilligers.

9. Gedragsregels voor de vrijwilligers

De vrijwilligers van Astylos spelen een belangrijke rol bij het toepassen van deze gedragscode. De club maakt immers ook met de vrijwilliger afspraken over de geldende normen en waarden en zijn belangrijke voorbeeldfunctie.

De vrijwilligers van Astylos:

 • fungeren als voorbeeld en gedragen zich ten allen tijde sportief
 • hebben respect voor anderen en zijn zuinig op de materialen van de vereniging
 • zien erop toe dat de ruimtes en het veld tijdens de sportactiviteiten netjes worden gebruikt, daarna worden opgeruimd en schoon worden achtergelaten.
 • spreken overtreders van de gedragscode aan op hun gedrag, nemen contact op met de trainer of met de coördinator Sportzaken
 • kunnen op verzoek van het bestuur van Astylos worden gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag die wordt aangevraagd door Astylos; de aanvraag wordt afgerond door de vrijwilliger. Zie bijlage “Stappenplan aanvragen gratis VOG voor vrijwilligers op justis.nl

10. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media en fotomateriaal

Gebruik fotomateriaal, persoonlijke gegevens

Alle leden, ouders en vrijwilligers kunnen aangeven of dat zij zelf en/of hun kinderen niet op fotomateriaal of social media mogen worden getoond of genoemd. Hierbij is van toepassing..  het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en citaatrecht(4). Bestuur, trainers en vrijwilligers zien er op toe dat dit wordt nageleefd.

Social media

Sociale media zijn overal. Leden van Astylos en hun ouders zijn ervan op de hoogte dat het gebruik van sociale media ‘real time’ gebeurt: één druk op de knop en een bericht staat online.

De leden van Astylos, hun ouders en vrijwilligers:

 • stellen zich op de hoogte van het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en citaatrecht (4)
 • hanteren de sociale omgangsvormen ook online
 • respecteren degene tot wie zij zich richten
 • gebruiken geen laster, beledigingen en obsceniteit en respecteren de privacy van anderen
 • zijn ervan op de hoogte dat online informatie niet eenvoudig uit de sociale media kan worden verwijderd en gedragen zich hiernaar.

11. Wat als het mis gaat?

Algemeen

Ieder (jeugd)lid en iedere vrijwilliger valt onder het tuchtrecht van de Atletiekunie. Het bestuur verplicht trainers en sommige vrijwilligers om een VOG te overleggen. Het bestuur vraagt deze zelf aan.

In dit hoofdstuk geven we aan welke procedures we hebben als we constateren dat de afgesproken normen en waarden niet worden nageleefd.

 • Het belangrijkste uitgangspunt, zie daarvoor hoofdstuk 2, is dat we elkaar direct aanspreken als we een afwijking van de gedragsregels constateren.
 • Ouders van jeugdleden, senioren en vrijwilligers dienen kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie tijdig bij de desbetreffende trainer, coach, coördinator of bestuurslid te melden. Zoals eerder in hoofdstuk 2 benoemd, is het belangrijk dat zij direct belanghebbende of betrokkene zijn.
 • De trainer rapporteert wangedrag of andere problemen[1] van leden aan een bestuurslid. Indien het een jeugdlid betreft worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht door het bestuur.
 • Voor alle vertrouwelijke zaken waarmee een ouder, vrijwilliger, lid worstelt en die hij of zij niet met de betrokkenen kan of wil bespreken, heeft Astylos een vertrouwenspersoon.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. Dit gedrag zal aanleiding zijn tot vervolgstappen.
 • Sancties zijn een laatste middel waar praten niet meer helpt; deze zijn voorbehouden aan het bestuur. Het bestuur legt hiervan verantwoording af aan de ALV.
 • De sanctie van een al dan niet tijdelijk accommodatieverbod legt het bestuur direct op bij fysiek geweld, fysieke of verbale bedreiging en het constateren van drugsbezit of –gebruik.
 • De tuchtcommissie van de Atletiekunie kan het bestuur van Astylos adviseren naast de door de Atletiekunie opgelegde maatregelen tegen spelers of coaches, aanvullende maatregelen te nemen.
 • In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, zal het bestuur op basis van de in dit document opgenomen uitgangspunten, actie ondernemen.

12. Verwijzingen in de tekst

(1) de vertrouwens contactpersonen van Astylos zijn :

(2) de beheerder Sportterrein en Gebouwen is:

(3) je kunt niet zomaar foto’s maken en verspreiden van mensen, je kunt ook niet zomaar foto’s of ander materiaal gebruiken of publiceren op internet, zonder dat je hiervoor toestemming hebt gevraagd aan degene die dat materiaal heeft gemaakt. Hiervoor gelden wetten en regels. Als je die overtreedt kun je hiervoor grote boetes krijgen van honderden of meer euro. De vereniging Astylos is hiervoor niet aansprakelijk en zal eventuele claims zonder uitzondering afwijzen en de persoon of de organisatie die de claim doet, doorzetten naar de persoon die de overtreding heeft begaan.

13. Colofon

Bestuur per 1 januari 2022

 • Voorzitter Marcel van den Berg, Niek Al
 • Secretaris Anita Meerenga
 • Penningmeester vacature, a.i. Sabine Boekhorst
Astylos is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK-nummer 40157000.
Astylos is opgericht op 1 juni 1961 en ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie, clubnummer C1KWL42.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijlage: Tuchtrecht zoals vastgelegd door de Atletiekunie

Strafrecht versus tuchtrecht

Bij het strafrecht is de overheid de initiërende partij. Het gaat daarbij om de vraag of betrokkene zich wel of niet aan een voor iedereen geldende gedragsnorm heeft gehouden. Tuchtrecht is een onderdeel van het verenigingsrecht, en betreft het sanctioneren van gedrag in een specifieke groep (een sportvereniging, of de vereniging van registeraccountants of van medisch specialisten). Tuchtrecht is alleen van toepassing als beide partijen onderworpen zijn aan het tuchtrecht. Een geschil tussen een lid van een sportvereniging of sportbond en een buitenstaander (geen lid) kan dus niet via het tuchtrecht worden beslecht.

Antidopingregels komen alleen in de sport voor. Deze gelden dus niet voor iedereen. In Nederland is het gebruik van doping niet strafbaar volgens het strafrecht, maar wel volgens het tuchtrecht van sportbonden. In sommige gevallen is tuchtrecht wel van toepassing (beide partijen vallen onder het verenigingsrecht), maar is de handeling en overtreding dusdanig ernstig (zoals in het geval van het schoppen van een grensrechter), dat ook het openbaar ministerie zich met de zaak inlaat en de zaak ook onder het strafrecht komt. In dit bepaalde geval sanctioneert de KNVB de eventuele betrokkenen en bijvoorbeeld de vereniging van de betrokkenen, en worden de verdachten berecht vanuit het strafrecht.

Tuchtrecht bij de Atletiekunie

Overtreding van het dopingreglement
Met name vanwege de complexe juridische en medische aspecten van dopingzaken en de financiële consequenties die daaraan verbonden kunnen zijn, is het voor sportbonden niet meer goed mogelijk om hiervoor eigen juristen in te zetten. Daarom heeft de Atletiekunie de behandeling van tuchtzaken uitbesteed aan het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR). Dit is statutair vastgelegd. Het ISR is ondergebracht bij NOC*NSF en vraagt een volwaardige vergoeding voor de uit te voeren rechtszittingen en beraadslagingen van de raadskamer. Gelet op deze vaak niet geringe kosten dient zorgvuldig afgewogen te worden welke zaken worden doorgestuurd naar het ISR en welke zaken door bemiddeling worden opgelost. De beslissing of een tuchtzaak wordt doorgeleid naar het ISR ligt in handen van de directeur van de Atletiekunie.

Overtreding van wedstrijdregels
In de atletiek is het aantal geschillen dat direct te maken heeft met de wedstrijdatletiek gelukkig zeer gering. Over het algemeen worden deze geschillen direct door de wedstrijdleider beslist, en bestaat een mogelijkheid tot beroep via de jury d’appèl. Deze geschillen worden dan ook nooit ter behandeling doorgestuurd naar het ISR.

Seksuele intimidatie
De behandeling van tuchtzaken of civielrechtelijke zaken op het gebied van seksuele intimidatie vragen een specifieke afhandeling. Verenigingen wordt geadviseerd om in de vereniging een vertrouwenscontactpersoon te benoemen die als aanspreekpunt kan optreden voor slachtoffers maar ook voor beklaagden, en die een functie kan vervullen als meldpunt of vraagbaak omtrent seksuele intimidatie. De vertrouwenscontactpersoon neemt in voorkomende gevallen niet zelf het initiatief om gevallen van seksuele intimidatie te behandelen, maar laat dit over aan daartoe opgeleide vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

Binnen de Atletiekunie fungeert de manager verenigingszaken als vertrouwenscontactpersoon. Hij heeft vooral tot taak om betrokkenen adequaat te informeren en door te verwijzen naar een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. De vertrouwenspersonen van NOC*NSF zijn bevoegd en bekwaam om betrokkenen te begeleiden en klachten zorgvuldig af te handelen, dan wel door te geleiden naar een civielrechtelijke procedure.

Klachtenregeling
Voor klachten over leden van het bestuur of bestuurscommissies, directeur, medewerkers en vrijwilligers van het bondsbureau, of leden van de Unieraad en unieraadscommissies is een afzonderlijke klachtenregeling opgesteld. In alle overige gevallen waarbij sprake is van geschillen tussen leden van de Atletiekunie en waarbij het tuchtrecht van toepassing is, zal per geval worden beoordeeld op welke wijze tot een oplossing wordt gekomen.

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW