Privacyverklaring Astylos Tiel

Astylos doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring informeren we je over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Astylos wil voldoen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacy beleid.
  • Schriftelijke toestemming vragen als wij deze gegevens willen gebruiken voor een ander doel;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, en je hierop wijzen.

Astylos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Als je na het doorlezen van dit document, nog vragen hebt, neem dan contact met ons op: ledenadministratie@astylos.nl.

Astylos is een vereniging van vrijwilligers. Alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. Daarom is privacy een zaak van ons allemaal dus ook van jouzelf. Als je iets bijzonders ziet of iets wat niet goed gaat, neem dan contact op met de ledenadministratie of het bestuur.

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW