Astylos is een groeiende atletiekvereniging met inmiddels meer dan 220 leden. Wij willen een vereniging zijn waar iedereen met plezier en op een veilige manier zijn of haar sport kan beleven op een geheel eigen manier.

Een sportvereniging staat echter ook midden in de samenleving. Daar waar in deze samenleving allerlei vormen van ongewenst gedrag voorkomen is dit voor onze vereniging niet veel anders. Deze ongewenste gedragingen kunnen het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Dit kan voor veel vervelende situaties en emoties zorgen.

Vandaar dat ook Astylos heeft gekozen voor het instituut “Vertrouwenspersoon”, als plek waar

 1. al deze emoties in alle vertrouwen besproken kunnen worden en;
 2. van waaruit initiatieven verwacht kunnen worden richting (de leden van) de vereniging om allerlei vormen van ongewenst gedrag aan de orde te stellen en waar mogelijk deze gedragingen tot oplossing te brengen cq een preventiebeleid te ontwikkelen.

 

Vertrouwenspersoon (VP) bij AV Astylos.

 1. Astylos werkt waar mogelijk steeds met 2 VP’s, bij voorkeur een vrouw en een man.
 2. Deze VP’s werken in alle gevallen samen en zijn dus steeds op de hoogte van alle informatie die een van beide bereikt.
 3. In geval een melding gedaan wordt bij een van de VP’s zal de taakverdeling zo zijn, dat de een volledig ter beschikking blijft van de melder en de ander al dan niet stappen onderneemt om de melding in breder verband aan te kaarten.
 4. Beide VP’s zijn gehouden aan het in volste vertrouwelijk be- en afhandelen van de melding.
 5. Een VP zal in geval er een melding gedaan is door een klager/slachtoffer steeds alleen IN en NA overleg met deze klager/ slachtoffer of diens wettelijke vertegenwoordiger met derden contact opnemen. Daar waar de voorzitter ( of anderen) betrokken is (zijn) , is hij aan dezelfde regel gebonden. Komt de melding van een ander, dan zal hem/haar gevraagd worden alle discretie te betrachten.
 6. De eerst benaderde VP heeft in de eerste plaats een luisterend oor voor de melder. Hij/zij is geen oplosser, maar een luisteraar. De andere VP kan ingeschakeld worden om de klacht/melding in een breder verband aan de orde te stellen en werkt meer als “oplosser”. Deze laatste werkt op regie van degene die contact heeft met de melder en heeft voortdurende terugkoppeling.
 7. Daar waar sprake is van een dreiging en/of wantoestand heeft de VP een eigen verantwoordelijkheid om zijn/haar wegen te bewandelen om deze dreiging cq wantoestand te doen stoppen. Daartoe behoren onder andere het inlichten cq adviseren van het bestuur.
 8. De VP’s staat onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter en zijn alleen aan hem verantwoording verschuldigd. Zij hebben informatieplicht aan de voorzitter over het feit van de melding, niet over de inhoud.
 9. De VP kan gevraagd worden door het bestuur om voorlichting te geven aan diverse bij de vereniging betrokken groepen aangaande hun taak cq hoe om te gaan met ongewenst gedrag binnen de vereniging.

 

Wat doet de Vertrouwenspersoon

Sporten moet je kunnen doen en beleven binnen een plezierige en veilige omgeving. Dat is wat Astylos wil. Daar waar dit niet meer kan, kan dit veel emoties en vragen oproepen. Niet alleen als je zelf slachtoffer bent van ongewenst gedrag, ook als je het bij anderen ziet gebeuren.

 1. Het is belangrijk dat je niet blijft zitten met wat je dan meemaakt of ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen en praat er met iemand over, thuis, op de club of met de VP van Astylos.
 2. De VP biedt in eerste instantie een luisterend oor. Je kunt bij hem/haar je verhaal, je klacht kwijt.
 3. Vervolgens zal de VP samen met jou kijken naar mogelijke oplossingen. In eerste instantie gebeurt dit informeel, waarbij geprobeerd wordt om met beide partijen om de tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan hij/zij samen met jou kijken naar welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Dit kan mogelijk een klacht zijn bij de vereniging.
 4. Een VP is er voor jou!! Dit betekent dat alles wat je zegt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en dat er niets gebeurt zonder jouw toestemming of dat van je wettelijke vertegenwoordiger.
 5. Een VP kan echter niet bepalen of iets wel of niet waar is; hij/zij is geen rechter of politiefunctionaris.

Het kan ook gebeuren dat diegene die ongewenst gedrag vertoont contact opneemt met een VP. Dan gelden dezelfde spelregels als bovenomschreven, zij het, dat nadrukkelijk uitgangspunt is dat het ongewenste gedrag gaat stoppen.

 

Ongewenst Gedrag binnen AV Astylos

Onder ongewenst gedrag vallen diverse vormen van intimidatie en bedreiging:

 1. Agressie en geweld. Allerlei direct fysieke vormen van agressie en geweld als schoppen, slaan, spugen, bijten, vastgrijpen e.d. Ook intimideren en/of agressief negeren.
 2. Pesten. Pesten kan op velerlei wijze plaatsvinden en heeft doorgaans een grote en destructieve invloed op de degene die gepest wordt: We noemen o.a. Pesten met lichaamsbouw, pesten met prestaties, pesten met eigenschappen, bepaalde kinderen isoleren, roddelen, belemmeren in de sportuitoefening et cetera.
 3. Seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie kan ook op velerlei wijze bestaan: Het maken van seksuele toespelingen, ongewenste aanrakingen, het betreden van de kleedkamer van de andere sekse,poging tot aanranding dan wel verkrachting.
 4. Discriminatie. Denk aan discriminatie vanwege huidskleur en afkomst, maar ook aan andere vormen als prestatie, karakter, opleiding, godsdienst, handicap, geaardheid.
 5. Verbale agressie. Denk hierbij aan schelden, intimiderende opmerkingen, dreigende taal et cetera.

 

Dit ongewenste gedrag kan de sportsfeer erg verzieken en zich eigenlijk op alle niveaus afspelen:

 • Tussen leden onderling.
 • Van train(st)er naar atleet/atlete.
 • Van atleet/atlete naar train(st)er.
 • Van ouders naar alle andere partijen.
 • Van alle andere partijen naar ouders.

 

Ongewenst gedrag als bovenomschreven is altijd een vorm van intimidatie waarbij de ene partij zich op een destructieve en schadelijke wijze gedraagt ten opzichte van de andere partij.

In het bijzonder daar waar het de omgang van ouderen naar jongeren betreft is er ook sprake van macht en machtsmisbruik. Van groot belang is dat ongewenst gedrag als zodanig door een ander wordt ervaren en beleefd.

Het ongewenst gedrag kan plaatsvinden binnen de grenzen van de club ( terrein, wedstrijden), maar ook via allerlei communicatiemiddelen als telefoon, internet e.d. Beide situaties kunnen tot een melding leiden.

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW